Око соколово на улицама Београда - решава стари или ствара нови проблем?

Паркирање возила у Београду али и у другим градовима Србије заиста представља велики проблем. Локалне власти на различите начине покушавају да га реше, па је тако недавно у Београду проблем „решен“ куповином возила на којима су уграђене камере за снимање непрописно заустављених и паркираних возила.

Донети су нови, али су се изменили и важећи прописи како би се комуналној милицији прописала нова надлежност: снимање непрописно заустављених и паркираних возила (да користи тзв. око соколово) у циљу прекршајног санкционисања. Не може се оспорити труд у „експресном“ доношењу и мењању прописа и покушају озакоњења те надлежности. Међутим, заборављено је на неколико „ситница“, које правно онемогућавају комуналној милицији да користи око соколово онако како то сада чини. Зато ћемо у овом тексту да укажемо на неколико важнијих појединости.

На основу Закона о безбедности саобраћаја на путевима у односу на паркирање и заустављање возила комунална милиција је надлежна само за уклањање, односно премештање возила, као и постављање уређаја којима се спречава одвожење возила (чл. 278). Према овом члану ЗОБС-а комунална милиција није овлашћења да снима непрописно паркирана и заустављена возила.

Према Закону о комуналној милицији и Правилнику о начину снимања на јавном месту и начину на који комунална милиција саопштава намеру да врши снимање, чини се да комунална милиција има овлашћење само да снима паркирана возила на јавним паркиралиштима (на пример, да утврђују да ли је плаћена карта за паркирање).Ово је и логично јер је управљање јавним паркиралиштима једна од комуналних делатности која је прописана Законом о комуналним делатностима.

Из медија се може чути да око соколово снимa вoзилa у прeкршajу, a зaпис се у eлeктрoнскoj фoрми шaљe Пoшти Србиje кoja га штaмпa и прослеђује влaснику вoзилa. Мора се признати да је замишљен веома ефикасан механизам за процесуирање учиниоца прекршаја, али је заборављено на један детаљ.

Заборављено је на саму процедуру која се Законом прописује уколико овлашћено лице затекне непрописно заустављено или паркирано возило. У том случају постоји неколико могућности. Прво, службено лице наређује возачу, уколико је присутан, да одмах уклони возило, под претњом принудног извршења. Међутим, уколико возач није присутан овлашћено лице ће донети решење у писаној форми којим ће наложити уклањање возила у року који не може бити краћи од једног минута. На крају, уколико полицијски службеник или надлежни инспекцијски орган у контроли саобраћаја, путем видео надзора или фото записа, утврди да је возило паркирано или заустављено супротно одредбама ЗОБС-а, донеће решење у електронској форми којим ће наложити уклањање возила у року који не може бити краћи од једног минута. Уколико возач у року одређеним решењем не уклони возило, овлашћено лице ће уклонити возило. То значи да свако непрописно паркирано и заустављено возило мора да се уклони, а не да се само сними и, касније, возач процесуира. Овакво решење ЗОБС-а је логично јер та возила онемогућавају или ометају кретање других возила, те их је нужно што пре уклонити.

Заиста је ван сваке памети да се нашим новцем (пореских обвезника) купују аутомобили и опрема за кажњавање нас, пореских обвезника, на незаконит начин. Али ни ту није крај, јер се не сме заборавити да свако ко је незаконито кажњен има право на накнаду штете - коју ће платити они исти који су платили и око соколово.